Ферма и риболюпилня за отглеждане на Африкански сом (Clarias gariepinus)

 „ТГ ПРОПЪРТИС“ ЕООД изпълнява проект  BG14MFOP001-2.012-0004 „Изграждане на ферма и риболюпилня за отглеждане на Африкански сом (Clarias gariepinus) в рециркулационна система в УПИ III-078040,078041; идентичен с ПИ 04426.78.48 в кв.078 в с. Близнаци, общ. Аврен“, финансиран по АДБФП № МДР-ИП-01-142/11.09.2020г. по процедура BG14MFOP001-2.012 – „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). 

Настоящият проект „Изграждане на ферма и риболюпилня за отглеждане на Африкански сом (Clarias gariepinus) в рециркулационна система в УПИ III-078040,078041, идентичен с ПИ 04426.78.48 в кв.078 в с. Близнаци, община Аврен.“ предвижда изграждане на ферма и риболюпилня за отглеждане на Африкански сом (Clarias gariepinus) в рециркулационна система в УПИ III-078040,078041, идентичен с ПИ 04426.78.48 в кв.078 в с. Близнаци, община Аврен. Инвеститорът да направи инвестиции в доставка на съоръжения и машини за обслужване на фермата, да въведе ВЕИ за нуждите на стопанството, да създаде условия за безопасни условия на труд.
Технологията на отглеждане осигурява и гарантира здравословното състояние на продукцията чрез ежедневен мониторинг и контрол на храненето, прираста и сортирането и периодичен преглед от специалист за установяване на здравния статус на рибата.
Проекта допринася за устойчиво развитие на сектора с това, че:
 

  • Използва високоефективен технологичен процес, който опазва околната среда

  • Въвежда възобновяеми енергийни източници за подобряване на енергийната ефективност

  • Подобрява ресурсната и енергийна ефективност

  • Създава нови работни места

  • Подобрява безопасността и условията на труд, хигиената и здравето на работниците с лични предпазни средства и специално работно облекло за работа и на открито за различни сезони и климатични условия. Осигурява места за отдих, хранене и почивка.


Основната цел на проекта е Създаването на ново предприятие за устойчиви аквакултури. Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятието. Подобряване на безопасността и условията на труд. Използване на ВЕИ.