Бенефициент – „ТГ ПРОПЪРТИС“ ЕООД

Настоящият проект „Изграждане на ферма и риболюпилня за отглеждане на Африкански сом (Clarias gariepinus) в рециркулационна система в УПИ III-078040,078041, идентичен с ПИ 04426.78.48 в кв.078 в с. Близнаци, община Аврен.“ предвижда изграждане на ферма и риболюпилня за отглеждане на Африкански сом (Clarias gariepinus) в рециркулационна система в УПИ III-078040,078041, идентичен с ПИ 04426.78.48 в кв.078 в с. Близнаци, община Аврен. Инвеститорът да направи инвестиции в доставка на съоръжения и машини за обслужване на фермата, да въведе ВЕИ за нуждите на стопанството, да създаде условия за безопасни условия на труд.
Технологията на отглеждане осигурява и гарантира здравословното състояние на продукцията чрез ежедневен мониторинг и контрол на храненето, прираста и сортирането и периодичен преглед от специалист за установяване на здравния статус на рибата.
Проекта допринася за устойчиво развитие на сектора с това, че:
 
  • Използва високоефективен технологичен процес, който опазва околната среда
  • Въвежда възобновяеми енергийни източници за подобряване на енергийната ефективност
  • Подобрява ресурсната и енергийна ефективност
  • Създава нови работни места
  • Подобрява безопасността и условията на труд, хигиената и здравето на работниците с лични предпазни средства и специално работно облекло за работа и на открито за различни сезони и климатични условия. Осигурява места за отдих, хранене и почивка.
 
Основната цел на проекта е Създаването на ново предприятие за устойчиви аквакултури. Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятието. Подобряване на безопасността и условията на труд. Използване на ВЕИ.

 

Ферма и риболюпилня за отглеждане на Африкански сом (Clarias gariepinus)

Ферма и риболюпилня за отглеждане на Африкански сом (Clarias gariepinus)

За нас

За фирмата

Галерия

Снимки,визитки

Събития

Информация за изминали и бъдещи събития по проект

13/12/2021

В Авренското село Близнаци ще се отглежда африкански сом.

В Авренското село Близнаци ще се отглежда африкански сом.
16/09/2021

Африкански сом - риба - отглеждане на риба - библиотека - семейна ферма

Африкански сом - риба - отглеждане на риба - библиотека - семейна ферма
13/09/2021

Речен сом в кухнята на народите по света

Речен сом в кухнята на народите по света

Какво е Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.